وبلاگ نمایندگی سمنان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی سمنان بهره برداری نمایید. آدرس نمایندگی سمنان ؛ سمنان ، بلوار حکیم الهی (محلات) ، نبش حکیم الهی 31 ، جنب املاک خانه به دوش تلفن : 023333302974 09361047633 علی عربی مشاوره آقایان : روزهای فرد ساعت 2 الی 20 کارگاه آموزشی مسافران : یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران : دو شنبه ها از ساعت 17 الی 20 کارگاه آموزشی عمومی : پنج شنبه ها ساعت ساعت 17 مدیر وبلاگ http://semnanc60.mihanblog.com 2020-05-28T22:02:07+01:00 text/html 2020-05-28T13:20:13+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2910 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:250%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دهمین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جلسه از دوره چهلم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وادی دهم و تاثیر آن روی من </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با استادی</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کمک راهنمای محترم آقای</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></span>نادر</b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی مسافر</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">محمد علی</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حسن</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز پنج شنبه مورخۀ ؛ </span></span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1399/03/08 </span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">راس ساعت </span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">17:00 </span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/3/8/IMG_0653%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-05-27T18:22:42+01:00 semnanc60.mihanblog.com کمک راهنما،امین رفیعی رهایی http://semnanc60.mihanblog.com/post/2908 <p align="center"><font color="#cc0000" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>رهایی مجازی سینا لژیون هشتم روز چهار شنبه مورخ 07/03/1399</strong></font></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/27037/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%201.jpg"></p> text/html 2020-05-27T18:20:28+01:00 semnanc60.mihanblog.com کمک راهنما،امین رفیعی گزارش تصویری http://semnanc60.mihanblog.com/post/2909 <p align="center"><font color="#cc0000" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>برگزاری لژیون ویلیام وایت روز جمعه مورخ 02/03/1399 پارک 8 شهرویر</strong></font></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/27037/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A91.jpg"></p> text/html 2020-05-27T17:10:54+01:00 semnanc60.mihanblog.com کمک راهنما،امین رفیعی سی دی هفته صوت لژیون ویلیام وایت http://semnanc60.mihanblog.com/post/2906 <p align="center"><strong><font color="#cc0000">برداشت از سی دی هفته صوت</font></strong></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/27037/%D8%B5%D9%88%D8%AA.jpg"></p> text/html 2020-05-27T17:08:13+01:00 semnanc60.mihanblog.com کمک راهنما،امین رفیعی سی دی هفته کج فهمی لژیون ویلیام http://semnanc60.mihanblog.com/post/2905 <p align="center"><strong><font color="#cc0000" size="2">برداشت از سی دی هفته کج فهمی</font></strong></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/27037/%DA%A9%D8%AC%20%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C.jpg"></p> text/html 2020-05-27T16:04:01+01:00 semnanc60.mihanblog.com کمک راهنما،امین رفیعی سی دی هفته احمق ها لژیون ویلیام http://semnanc60.mihanblog.com/post/2904 <div style="TEXT-ALIGN: center; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><b><font color="#cc0000" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برداشت از سی دی هفته احمق ها</font></b></div> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/27037/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%82%20%D9%87%D8%A7.jpg"><br class="Apple-interchange-newline"></p> text/html 2020-05-26T12:57:27+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2903 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 24.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">جلسه</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">دهم</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">از دوره</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#92D050;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">چهلم</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره۶۰ نمایندگی سمنان به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">استادی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">مسافر امیرحسین&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050">و نگهبانی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">مسافر احسان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">و دبیری&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">مسافر کاظم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">وادی دهم و تاثیر آن بر روی من</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">روز سه‌شنبه مورخ</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#33cc00">1399/03/06</font></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">&nbsp;رأس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B050"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050">.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 24.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/3/6/IMG_0624%20%28Copy%29.JPG"></span></p> text/html 2020-05-24T14:23:31+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2902 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">به نام قدرت مطلق الله</span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">امروز یک شنبه مورخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: red;">1399/03/04&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">در&nbsp;شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">و&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">و &nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>9</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز سه شنبه لژیون های</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: red;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);">5</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">و </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;8</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود.</span></b></font><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/3/4/IMG_0611%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-05-24T13:24:29+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی http://semnanc60.mihanblog.com/post/2900 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/25344/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7/2.jpg"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به اطلاع مسافران عزیز می رسانیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از مورخ 1399/03/6 در روز سه شنبه کارگاه آموزشی شروع به کار می نمایید. لذا از مسافران لژیون های <font color="#009900">5 و 6 و 7 و 8&nbsp;</font> در ساعت 17:00 در جلسه حضور داشته باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">در ضمن جلسات هر جلسه مربوط به همان لژیون ها می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" color="#3333ff"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با احترام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" color="#3333ff"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">علی عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">مرزبان </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">خبری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نمایندگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سمنان </span></b></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><br> text/html 2020-05-21T14:16:14+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2899 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">امروز پنج شنبه مورخ </span><span lang="FA" style=""><font color="#ff0000">1399/03/01</font></span></b><b><span lang="FA" style="color: red;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در&nbsp;شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و &nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>9</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز یک شنبه لژیون های</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: red;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);">2</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0598%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-05-19T13:26:56+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2898 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">به نام قدرت مطلق الله</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">امروز سه شنبه مورخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: red;">1399/02/30&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در&nbsp;شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">1&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">3 </span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و &nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">10</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز پنج شنبه لژیون های</span><span lang="AR-SA" style="color: red;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);">2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود.</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0583%20%28Copy%29.JPG"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> text/html 2020-05-18T14:37:53+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی برای استحکام پایه های مالی و علمی کنگره، چه کرده ام http://semnanc60.mihanblog.com/post/2897 <div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/26oi_gh.jpg" alt="http://uupload.ir/files/26oi_gh.jpg"><br></span></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="FA">چند سال پیش به یاد دارم که از نظر مالی به سطح مطلوبی رسیده بودم، و هر بار قبل از گرفتن دستمزدم دوست داشتم که برای برکت کارم درصدی از درآمدم را خیرات کنم اما هیچوقت این سعادت نسیب من نشد، حتی برای پیشبرد کارم نیز مبلغ لازم را کنار نمی گذاشتم و بدون هیچ پس انداز غرق در تفریح و خمر شده بودم...</span></font></div> text/html 2020-05-17T13:54:28+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2896 <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">امروز یک شنبه مورخ&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">1399/02/28&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">در&nbsp;شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">6&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">7</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">8</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز یک شنبه لژیون های</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050">1</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B050"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B050"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود.</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0571%20%28Copy%29.JPG" style="font-family: tahoma;">&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2020-05-17T13:17:35+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2895 <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">امروز یک شنبه مورخ&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">1399/02/28&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">در&nbsp;شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">6&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">7</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">8</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز سه شنبه لژیون های</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050">1</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B050"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B050"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود.</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0571%20%28Copy%29.JPG" style="font-family: tahoma;">&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2020-05-14T13:27:59+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2894 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">به نام قدرت مطلق الله</span><span style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">امروز پنج شنبه مورخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 250%; color: red;">1399/02/25 </span><span lang="FA" style="line-height: 250%;">در<span style="color:#222222"> شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span><span style="color:#00B050">6 </span><span style="color:#222222">و&nbsp;</span><span style="color:#00B050">7</span><span style="color:#222222">&nbsp;و&nbsp;</span><span style="color:#00B050">8</span><span style="color:#222222">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز یک شنبه لژیون های</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: red;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);">6</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>&nbsp;.</span></b></font><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 250%;"><o:p>&nbsp;</o:p><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0551%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-05-13T22:27:08+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی قدردانی از کمک راهنما لژیون 7 جناب آقای مجید دربانی... http://semnanc60.mihanblog.com/post/2893 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"> <div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#009900"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 120%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ansi-font-style:italic;mso-bidi-font-style: normal" lang="FA">با سلام و ادب و احترام به تمامی رهجویان راه حقیقت ودرستکاری...</span></b><b><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:120%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></i></b></font></p> </div><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/37640/maghale/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20aliarabi%20%282%29.jpg" alt="https://up.c60.ir/repository/37640/maghale/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20aliarabi%20%282%29.jpg"></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="right"><font size="2" color="#FF0000"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ansi-font-style:italic;mso-bidi-font-style:normal" lang="FA">درشروع دلنوشته می خواهم یک نگاهی گذرا و تعریفی از راهنما از زاویه دید خودم, داشته باشم.</span></b></font></div> </div></div> text/html 2020-05-13T10:10:13+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه (فایل صوتی) ۱۳۹۹.۰۲.۲۴ http://semnanc60.mihanblog.com/post/2891 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هفتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ،من چه کرده ام ؟&nbsp;در تاریخ 99/02/24 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; text-align: start;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7511.JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7516.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7507.JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/02/24</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-02-24.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2020-05-12T16:35:30+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2890 <p align="center"> <font face="Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><b><span lang="FA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>به نام قدرت مطلق الله</span></b></font><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>امروز سه شنبه مورخ&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>1399/02/23</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>در شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(0, 176, 80); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>2</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(0, 176, 80); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>4</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(0, 176, 80); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>9</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA;'>ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز پنج شنبه لژیون های</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA;'>&nbsp;6</span></b><b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA;'>&nbsp;و</span></b><b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA;'>7</span></b><b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA;'>و</span></b><b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA;'>8</span></b><b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA;'>در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود</span></b><b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">&nbsp;</span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' dir="LTR"><font size="3">&nbsp;<img class="image-preview" style="width: 500px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0539%20%28Copy%29.JPG"></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2020-05-12T00:52:11+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی مشارکت مکتوب http://semnanc60.mihanblog.com/post/2885 <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">سلام دوستان خالد هستم یک مسافر</font></span> <div><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><img src="https://up.c60.ir/repository/25344/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87.%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/5.jpg"></span></div> text/html 2020-05-11T04:39:29+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی هفته راهنما به بزرگمردان کنگره مبارک باد... http://semnanc60.mihanblog.com/post/2875 <div align="center"><br><div id="46626686342"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/02LVC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div></div><div align="right"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2">تهیه و تنظیم : علی عربی</font></b></div> text/html 2020-05-10T13:01:47+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2884 <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">امروز یک شنبه مورخ&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">1399/02/21</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">در شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">3</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">10</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز سه شنبه لژیون های</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">&nbsp;2</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0525%20%28Copy%29.JPG" style="font-family: tahoma;">&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2020-05-09T14:46:58+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی جشن هفته راهنما سال ۱۳۹۷ http://semnanc60.mihanblog.com/post/2883 <div style="text-align: center;"><br><div id="53027946191"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/65Qsb/vt/frame"></iframe></div></div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">تهیه و تنظیم گزارش؛ علی عربی</font></b></div> text/html 2020-05-08T06:42:43+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی نامه من مسافر به کمک راهنمای عزیزم http://semnanc60.mihanblog.com/post/2882 <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><div>سلام استاد عزیزم. در این نامه می خواهم از شما قدردانی کنم اما هرچه فکر می کنم نمی دانم چگونه بیان کنم که شما را خشنود کنم و این لطف شما را در حقم جبران کنم. حتی این مبلغ ناچیز هم به رسم کنگره در پاکت گذاشته ام، من را ببخشید که نمی توانم یکسال پیگیری مداوم شما را قیمت گذاری کنم.</div><div><br></div><div><br></div></font></span><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/71117/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/Untitled.png"></div> text/html 2020-05-07T14:29:12+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2881 <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">امروز پنج شنبه مورخ&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">1399/02/18</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">در شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">3</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">10</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز یک شنبه لژیون های</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">&nbsp;1</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/37640/99/2/18/IMG_0514%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-05-06T11:56:02+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار حس رهایی http://semnanc60.mihanblog.com/post/2879 <p align="center"> <span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">به نام خدا</font></span></p><p align="center"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3"><img class="image-preview" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/conceptual-photography3-lenzak%20%28Copy%29.jpg"></font></span></p><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3"><p align="right"><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'>سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر.آنتی ایکس مصرفی هرویئن و کراک مدت 5سال تخریب داشتم .مدت 11 ماه و 3روز سفر کردم به روش </span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' dir="LTR">dst</span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'>داروی درمان شربت اوتی با کمک راهنمایی آقای فرزاد ورزش در کنگره فوتبال و فوتسال .</span></p><p align="right"><font face="Times New Roman"> </font><br></p></font></span><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p> text/html 2020-05-05T12:56:48+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2878 <div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">امروز سه شنبه مورخ&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">1399/02/16</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">در شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">6</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">7</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">8</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز پنج شنبه لژیون های</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">1</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">و</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0500%20%28Copy%29.JPG" style="text-align: right;"></p></div> text/html 2020-05-03T14:12:20+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی گزارش لژیون های شعبه سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2877 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);">به نام قدرت مطلق الله</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">امروز یک شنبه مورخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: red;">02/14/</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1399</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در شعبه سمنان لژیون های&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">2</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">4</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">9</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;جلسه خود را برگذار کردند، توجه شما را به گزارش تصویری از این لژیون ها &nbsp;جلب می نمایم .</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">ضمنا باستحضار اعضای محترم کنگره می رساند روز سه شنبه لژیون های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>6</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: red;">7</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: red;">8</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در شعبه سمنان جلسه برگذار خواهند نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style=""><o:p style=""><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/IMG_0490%20%28Copy%29.JPG"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">&nbsp;</b></font></o:p></span></p></div> text/html 2020-05-03T04:53:13+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی مشارکت مکتوب از مسافر علی عربی http://semnanc60.mihanblog.com/post/2876 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="2" color="#009900"><b>به نام خداوند بزرگ</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><br><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-style:normal" lang="FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/37640/maghale/jadid/IMG_1533%20%28Copy%29.JPG"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><b><font color="#990000"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-style:normal" lang="FA">تقدیم به کسی که نمایان کننده‌ی راه است و با آموزش‌هایش آرامش را به من هدیه کرده اند.</span></font></b></p> text/html 2020-05-01T07:21:16+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی روز معلم و راهنمایان عزیزمان مبارک باد... http://semnanc60.mihanblog.com/post/2872 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: normal; color: rgb(102, 0, 255); text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;" lang="FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/37640/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/images%20%286%29.jpg"></span></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; color: rgb(102, 0, 255); text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">گفت استاد:</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">&nbsp;مَبر درس از یاد</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">یاد باد آنچه به من گفت استاد</span></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="" size="2" color="#ff0000"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">&nbsp;یا د باد آن که مرا یار آموخت</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"></span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">آدمی نان خورَد از دولت یاد</span></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; color: rgb(102, 0, 255); text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">پس مرا منِّت از استاد بُوَد</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">که به تعلیم من اُستاد ، اِستاد</span></font></strong></p><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px;" size="2" color="#ff0000"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">گفت استاد:</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">&nbsp;مَبر درس از یاد</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">یاد باد آنچه به من گفت استاد</span></font></strong></div><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; color: rgb(102, 0, 255); text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">یا د باد آن که مرا یار آموخت</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">آدمی نان خورَد از دولت یاد</span></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="" size="2" color="#ff0000"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">&nbsp;پس مرا منِّت از استاد بُوَد</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"></span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">که به تعلیم من اُستاد ، اِستاد</span></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; color: rgb(102, 0, 255); text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">هرچه می دانست ، آموخت مرا</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">غیر یک اصل که ناگفته نهاد</span></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px;" size="2" color="#ff0000"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">قدر استاد ، نکو دانستن</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">حیف ! استاد به من یاد نداد</span></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font size="2"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">گربمُرده ست، روانش پُر نور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(102, 0, 255);">&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 255);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;&nbsp;</span></font></font><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 255);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA">ور بُوَد زنده، خدا یارش باد</span></font></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font size="2"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 255);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;" lang="FA"><br></span></font></font></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; line-height: normal;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b><font size="2" color="#009900">با احترام:</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b><font size="2" color="#009900"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b><font size="2" color="#009900">علی عربی<br></font></b></div> </div></div> text/html 2020-05-01T07:19:14+01:00 semnanc60.mihanblog.com علی عربی در چنین روزی.... http://semnanc60.mihanblog.com/post/2873 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-size: small; text-align: right;">صرف صبحانه و ورزش زیبا و پر از انرژی از ورزشکاران نمایندگی سمنان در روز جمعه مورخ 07-02-1397 برگزار گردید که به روایت تصویر نمایش داده می شود. (<font color="#CC0000">صرفا جهت فراموش نکردن)</font><br></b><div><font size="2" color="#993399"><b><br></b></font><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/37640/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4/07-02-97/IMG_0116%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> </div></div>