وبلاگ نمایندگی سمنان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی سمنان بهره برداری نمایید. آدرس نمایندگی سمنان ؛ سمنان ، بلوار حکیم الهی (محلات) ، نبش حکیم الهی 31 ، جنب املاک خانه به دوش تلفن : 023333302974 09361047633 علی عربی مشاوره آقایان : روزهای فرد ساعت 2 الی 20 کارگاه آموزشی مسافران : یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران : دو شنبه ها از ساعت 17 الی 20 کارگاه آموزشی عمومی : پنج شنبه ها ساعت ساعت 17 مدیر وبلاگ http://semnanc60.mihanblog.com 2020-08-04T21:49:16+01:00 text/html 2020-08-04T09:48:10+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2966 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b style=""><span lang="FA" style="">جلسه</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">ششم</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">از دوره</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">چهلم و یکم</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان به</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">استادی</span></b><b style=""><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;کمک راهنمای محترم آقا نادر&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span><b style=""><span lang="AR-SA" style="color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="">و نگهبانی&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);">کمال</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">بهرام&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">با</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">دستور جلسه:&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="color: red;">تحصیل، کار، قدرت&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="color: red;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">روز سه‌شنبه مورخ:&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="color: rgb(153, 51, 153);">1399/05/14</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="color: rgb(153, 51, 153);">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">رأس</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/99_5/14/IMG_1587%20%28Copy%29.JPG"></p><div><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></div> text/html 2020-08-02T09:47:47+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2965 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:250%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="color: red; background: white;">چهاردهمین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: red; background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">جلسه از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: red; background: white;">چهل و سوم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: red; background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="color: red; background: white;">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: red; background: white;">کار،تحصیل،قدرت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: red; background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">با استادی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background: white;">کمک راهنمای محترم آقا محمد جواد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">و نگهبانی مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background: white;">کوروش</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">و‌ دبیری&nbsp; موقت مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background: white;">کاظم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">در روز یکشنبه مورخۀ</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240); background: white;">1399/05/12</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">رأس ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 176, 240); background: white;">17:00</span></b><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/99_5/12/IMG_1543%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-07-31T03:44:08+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی ویلیام وایت نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2964 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">جلسه <span style="color: rgb(0, 176, 240);">نهم </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font><font size="3">از دوره </font><span style="color: rgb(0, 176, 240);"><font size="3">یکم</font></span><font size="3"> کارگاه های آموزشی خصوصی ویلیام وایت کنگره 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه </font><span style="color: red;"><font size="3">از فرمانبرداری تا فرماندهی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp; </span></font></span><font size="3">با استادی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">اسماعیل </font></span><font size="3">و نگهبانی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">امین</font></span><font size="3"> و دبیری مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">مجتبی</font></span><font size="3"> مورخ </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">1399/05/10</font></span><font size="3">راس ساعت </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">9 </font></span><font size="3">آغاز به کار نمود</font></span></b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">.</font></span></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/5_99/10/IMG_1537%20%28Copy%29.JPG"></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2020-07-30T08:42:17+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2963 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(228, 108, 10); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پنج</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مین</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جلسه از دوره</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(228, 108, 10); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهلم و یکم</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(228, 108, 10); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از فرمانبرداری تا فرماندهی</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با استادی</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کمک راهنمای محترم آقای امین &nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی مسافر</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اسماعیل</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خالد&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز پنج‌شنبه مورخۀ</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1399/05/09</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس ساعت</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">17:00&nbsp;</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/99_5/9/IMG_1531%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2020-07-28T09:05:24+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2962 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">پنجم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">چهلم و یکم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان به</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">استادی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">&nbsp;کمک راهنمای محترم آقا حبیب </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">و نگهبانی&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050">کمال</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">بهرام&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">با</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">دستور جلسه:&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">از فرمان‌برداری تا فرماندهی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222;mso-bidi-language:FA">روز سه‌شنبه مورخ:&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#993399;mso-bidi-language:FA">1399/05/07</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#993399">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">رأس</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/99_5/7/IMG_1503%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-07-26T09:16:11+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2961 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 36px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style=""><span style="color: red;" lang="FA">سیزدهمین&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA">جلسه از دوره</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: red;" lang="FA">چهل و سوم</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: red;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span style="color: red;" lang="AR-SA">از فرمانبرداری تا فرماندهی&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA">با استادی</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(146, 208, 80);" lang="FA">کمک راهنمای محترم آقا نعمت</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA">و نگهبانی مسافر</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(146, 208, 80);" lang="FA">کوروش</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(146, 208, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(146, 208, 80);" lang="FA">حسین</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="" lang="FA"><font color="#222222">در روز یکشنبه مورخۀ</font><font color="#00b0f0">&nbsp;1399/05/05</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA">&nbsp;رأس ساعت</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 176, 240);">17:00</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA">آغاز بکار نمود</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; font-size: 12px; line-height: 36px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/99_5/5/IMG_1455%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-07-24T03:42:06+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی ویلیام وایت نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2959 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">جلسه <span style="color: rgb(0, 176, 240);">هشتم </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font><font size="3">از دوره </font><span style="color: rgb(0, 176, 240);"><font size="3">یکم</font></span><font size="3"> کارگاه های آموزشی خصوصی ویلیام وایت کنگره 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه </font><span style="color: red;"><font size="3">وادی11 و تاثیر آن روی من <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font size="3">با استادی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">کمال </font></span><font size="3">و نگهبانی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">امین</font></span><font size="3"> و دبیری مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">مجتبی</font></span><font size="3"> مورخ </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">1399/05/03</font></span><font size="3">راس ساعت </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">9 </font></span><font size="3">آغاز به کار نمود</font></span></b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">.</font></span></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/5_99/03/IMG_1444%20%28Copy%29.JPG"></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2020-07-23T10:03:50+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی عمومی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2958 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:250%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red;background:white">چهارمین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#3333FF;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">جلسه از دوره</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:white;mso-bidi-language:FA">چهلم و یکم</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:white">&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:white;mso-bidi-language:FA">وادی یازدهم وتاثیر آن روی من</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">با استادی</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#3333FF;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white;mso-bidi-language:FA">مسافر علی</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#92D050;background: white;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white">&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">و نگهبانی مسافر</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white;mso-bidi-language:FA">اسماعیل</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#92D050;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white;mso-bidi-language:FA">خالد </span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">در روز پنج‌شنبه مورخۀ</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size: initial; background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin: initial; background-clip: initial"></span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B0F0;background:white"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1399/05/02</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">رأس ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B0F0;background:white">17:00&nbsp;</span></span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">آغاز بکار نمود</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px">.</span></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white"><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/99_5/2/IMG_1425%20%28Copy%29.JPG"></span></span></p> text/html 2020-07-21T09:22:25+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2957 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">چهارم&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">از دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">چهلم و یکم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">استادی</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;مسافر اسماعیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و نگهبانی&nbsp;مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);">کمال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">بهرام&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">دستورجلسه: </span><span lang="AR-SA" style="color: red;">وادی یازده و تاثیر آن بر من </span><span lang="FA" style="color: red;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">روز سه‌شنبه مورخ:&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(153, 51, 153);">1399/04/</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(153, 51, 153);">31 </span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">رأس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.&nbsp;</span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/31/IMG_1412%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-07-20T09:59:51+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار دریافت شال کمک راهنمایی http://semnanc60.mihanblog.com/post/2956 <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به نام قدرت مطلق</font></strong></font></p><p style="text-align: justify; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(70, 70, 70); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>روز </span></b><b><span lang="FA" style='color: red; line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>دوشنبه 30 تیر 1399</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(70, 70, 70); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'> ششمین مراسم بستن پیمان و اهدا شال کمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی با حضور بنیان کنگره 60 </span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(0, 176, 80); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>مهندس حسین دژاکام </span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(70, 70, 70); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>، </span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(0, 176, 240); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>دیده‌بان راهنمایان آقای رضا ترابخانی </span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(70, 70, 70); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>، </span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>دیده‌بان همسفران خانم آنی کماندار</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(70, 70, 70); line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'> و 70 تن از قبول شدگان در آزمون کمک راهنمایی سال 98 برگزار شد. </span></b><b><span lang="FA" style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>از شعبه سمنان مسافران احسان داوود و امید مفتخر به دریافت شال کمک راهنمایی شدند. به این 3 عزیز&nbsp;تبریک میگوییم و امیدوارم که ماموریت خود را که گسترش نور الهی است به خوبی به پایان برسانند.</span></b></p><p align="center" style="text-align: justify; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><img style="width: 600px; height: 338px;" alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/01(48).JPG"></span></p><p align="center" style="text-align: justify; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>&nbsp;</span></p><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><b><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' dir="LTR"><font size="3">&nbsp;</font></span></b></p><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p> text/html 2020-07-19T10:09:01+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2955 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 300%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: red;">دوازدهمین&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">جلسه از دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: red;">چهل و سوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><span style="color: red;" dir="LTR">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red;">وادی 11 وتاثیر آن روی من</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">با استادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(51, 51, 255);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80);">کمک راهنمای محترم آقا مجید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(146, 208, 80);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و نگهبانی مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80);">کوروش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(146, 208, 80);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80);">حسین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در روز یکشنبه مورخۀ&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 240);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1399/04/29</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;رأس ساعت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 176, 240);" dir="LTR">17:00</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">آغاز بکار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font><span style='color: rgb(34, 34, 34); line-height: 300%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/29/IMG_1399%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-07-17T06:55:16+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی ویلیام وایت نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2954 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">جلسه <span style="color: rgb(0, 176, 240);">هفتم </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font><font size="3">از دوره </font><span style="color: rgb(0, 176, 240);"><font size="3">یکم</font></span><font size="3"> کارگاه های آموزشی خصوصی ویلیام وایت کنگره 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه </font><span style="color: red;"><font size="3">شیشه و درمان آن با متد </font></span></span></b><font size="3"><b><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif";' dir="LTR">DST</span></b><b><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif";'> <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></b></font><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">با استادی مسافر <span style="color: rgb(0, 176, 80);">مجتبی </span></font><font size="3">و نگهبانی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">امین</font></span><font size="3"> و دبیری موقت مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">حسین</font></span><font size="3"> مورخ </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">1399/4/27</font></span><font size="3">راس ساعت </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">9 </font></span><font size="3">آغاز به کار نمود</font></span></b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">.</font></span></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/4/27/IMG_1389%20%28Copy%29.JPG"></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2020-07-16T10:40:10+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی بازدید از ساختمان شعبه http://semnanc60.mihanblog.com/post/2953 <p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Times New Roman" style=""><strong style=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="" size="2">به نام قدرت مطلق الله....</font></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بازدید&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="line-height: 33.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#222222">ایجنت محترم آقای&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 176, 80);">رضا ربیعی</span></span></strong><strong style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;از پیشرفت</span></strong><strong style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;ساختمان جدید شعبه سمنان&nbsp;</span></strong><strong style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;در مورخ&nbsp;<span style="color: rgb(112, 48, 160);">1399/4/26</span></span></strong><strong style=""><span lang="FA" style="line-height: 33.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;انجام شد.</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 28.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/26%204%2099%20%281%29.jpg"></span></p> text/html 2020-07-16T08:06:50+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2952 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ff0000">سومین</font></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جلسه از دوره</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهلم و یکم</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیشه و تخریب ها آن</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با استادی</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسافر هادی&nbsp;</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی موقت مسافر</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خالد</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و‌ دبیری&nbsp; موقت مسافر</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مجتبی</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز پنج‌شنبه مورخۀ</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#00b0f0">1399/04/26</font></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس ساعت</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">17:00&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آغاز بکار نمود</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/26/IMG_1355%20%28Copy%29.JPG"></span></p><div><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></div> text/html 2020-07-14T10:01:37+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2951 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">سوم </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">از دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">چهلم و یکم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">استادی</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;مسافر مجتبی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و نگهبانی&nbsp;مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);">کمال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">بهرام&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: red;">شیشه و درمان آن به روش </span><span style="color: red;" dir="LTR">DST</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">روز سه‌شنبه مورخ:&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(153, 51, 153);">1399/04/</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(153, 51, 153);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>24</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">رأس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b></font><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-bidi-language: FA;'><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/24/IMG_1338%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-07-12T09:51:52+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2950 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: red;">یازدهمین </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 255);"></span>&nbsp;</b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">جلسه از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: red;">چهل و سوم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: red;">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; color: red;">شیشه و تخریب های آن</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">با استادی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(146, 208, 80);">کمک راهنمای محترم نادر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(146, 208, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">و نگهبانی مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(146, 208, 80);">کوروش</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(146, 208, 80);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(146, 208, 80);">حسین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">در روز یکشنبه مورخۀ </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#00b0f0">1399/4/22</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;رأس ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(0, 176, 240);">17:00</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</font><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/22/IMG_1331%20%28Copy%29.JPG"></span></p> text/html 2020-07-10T11:39:10+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی ویلیام وایت نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2947 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">جلسه <span style="color: rgb(0, 176, 240);">ششم </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font><font size="3">از دوره </font><span style="color: rgb(0, 176, 240);"><font size="3">یکم</font></span><font size="3"> کارگاه های آموزشی خصوصی ویلیام وایت کنگره 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه </font><span style="color: red;"><font size="3">تعطیلات تابستانی </font></span><font size="3">با استادی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">مصطفی</font></span><font size="3"> و نگهبانی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">امین</font></span><font size="3"> و دبیری مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">مجتبی</font></span><font size="3"> مورخ </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">1399/4/20</font></span><font size="3">راس ساعت </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">9 </font></span><font size="3">آغاز به کار نمود.</font></span></b></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/4/20/IMG_1316%20%28Copy%29.JPG"></font></span></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3"><br></font></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2020-07-09T10:21:11+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2946 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دومین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جلسه از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهلم و یکم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تعطیلات تابستانی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با استادی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کمک راهنمای محترم آقا حسین&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اسماعیل</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خالد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز پنج‌شنبه مورخۀ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#00b0f0">1399/04/19</font></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">17:00&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/19/IMG_1269%20%28Copy%29.JPG"></span></p> text/html 2020-07-07T10:00:53+01:00 semnanc60.mihanblog.com حمید خدایی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2945 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="direction: rtl;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">دوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">از دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">چهلم و یکم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">استادی</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;کمک راهنمای محترم آقا مسعود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و نگهبانی&nbsp;مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 176, 80);">کمال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80);">بهرام&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: red;">تعطیلات تابستانی&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">روز سه‌شنبه مورخ: </span><font color="#993399"><span lang="FA" style="">1399</span><span lang="FA" style="">/04/17</span></font><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">رأس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/17/IMG_1259%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p> text/html 2020-07-05T07:48:43+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2943 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:300%;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">دهمین&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">جلسه از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">چهل و سوم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">تعطیلات تابستانی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">با استادی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#3333FF"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#92D050;mso-bidi-language:FA">کمک راهنمای محترم محمد جواد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#92D050"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">و نگهبانی موقت مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#92D050;mso-bidi-language:FA">کمال</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#92D050"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#92D050;mso-bidi-language:FA">حسین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">در روز یکشنبه مورخۀ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B0F0"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1399/04/15</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222;mso-bidi-language:FA">رأس ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B0F0">17:00</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/15/IMG_1233%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2020-07-03T07:07:17+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی ویلیام وایت نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2942 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">جلسه <span style="color: rgb(0, 176, 240);">پنجم </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font><font size="3">از دوره </font><span style="color: rgb(0, 176, 240);"><font size="3">یکم</font></span><font size="3"> کارگاه های آموزشی خصوصی ویلیام وایت کنگره 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه </font><span style="color: red;"><font size="3">حرمت کنگره 60 .چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع می باشد؟ </font></span><font size="3">با استادی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">علی</font></span><font size="3"> و نگهبانی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">امین</font></span><font size="3"> و دبیری مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">مجتبی</font></span><font size="3"> مورخ </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">1399/4/13</font></span><font size="3">راس ساعت </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">9 </font></span><font size="3">آغاز به کار نمود.</font></span></b></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/4/13/IMG_1225%20%28Copy%29.JPG"></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2020-07-02T09:59:41+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2941 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:250%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red;background:white">اولین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#3333FF;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">جلسه از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:white;mso-bidi-language:FA">چهلم و یکم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:white;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:white;mso-bidi-language:FA">حرمت کنگره 60،چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع می باشد؟</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">با استادی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#3333FF;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white;mso-bidi-language:FA">کمک راهنمای محترم آقا مسعود </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">و نگهبانی مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white;mso-bidi-language:FA">اسماعیل</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#92D050;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#92D050;background:white;mso-bidi-language:FA">خالد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">در روز پنج‌شنبه مورخۀ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B0F0;background:white;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1399/04/12</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white;mso-bidi-language:FA">رأس ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B0F0;background:white">17:00&nbsp;</span></b><b style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#222222;background:white;mso-bidi-language:FA">آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#222222;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px">.</span></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/12/IMG_1153%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2020-06-30T09:20:55+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2940 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">اول</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">چهلم و یکم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان به</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">استادی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">&nbsp;مسافر اسماعیل</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">و نگهبانی&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050">مهدی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">بهرام&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">با</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">دستور جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">حرمت کنگره 60. چرا رابطه های کاری و مالی در کنگره ممنوع می باشد؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">روز سه‌شنبه مورخ 1399</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">/04/10</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7030A0"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">رأس</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/10/IMG_1137%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2020-06-28T09:53:44+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2939 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:300%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نهمین </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جلسه از دوره</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهل و سوم</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حرمت کتگره 60 ،چرا رابطه های کاری و مالی در کنگره ممنوع می باشد</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با استادی</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسافر مجید</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی مسافر</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کوروش</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(146, 208, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حسین</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز یکشنبه مورخۀ</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="background-image: initial;background-position:initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1399/04/08</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">17:00</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-position:initial; background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial; background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آغاز بکار نمود</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/8/IMG_1070%20%28Copy%29.JPG">&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2020-06-26T03:38:12+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی ویلیام وایت نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2938 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3">جلسه <span style="color: rgb(0, 176, 240);">چهارم </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font><font size="3">از دوره </font><span style="color: rgb(0, 176, 240);"><font size="3">یکم</font></span><font size="3"> کارگاه های آموزشی خصوصی ویلیام وایت کنگره 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه </font><span style="color: red;"><font size="3">آداب معاشرت ادب بی ادبی و تعادل و بی تعادل </font></span><font size="3">با استادی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">محمد</font></span><font size="3"> و نگهبانی مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">امین</font></span><font size="3"> و دبیری مسافر </font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font size="3">مجتبی</font></span><font size="3"> مورخ </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">1399/4/6</font></span><font size="3">راس ساعت </font><span style="color: rgb(112, 48, 160);"><font size="3">9 </font></span><font size="3">آغاز به کار نمود</font></span></b></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/4/6/IMG_1051%20%28Copy%29.JPG"></font></span></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><font size="3"><br></font></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2020-06-25T13:13:47+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار مصاحبه از دیده بان محترم آقای مجدیان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2937 <p align="center"> <font face="Times New Roman" size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>به نام قدرت مطلق الله</strong></span></font></span></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL"><br></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font size="3"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">امروز در خدمت دیده بان محترم جناب آقای علی مجدیان هستیم .ورود ایشان را به شعبه جدید سمنان که در حال احداث است را خیر مقدم می گوییم</font></strong> </font></span></strong></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></strong></font><font face="Times New Roman" size="3"> <img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/4_5/IMG_1039%20%28Copy%29.JPG"></font></p> text/html 2020-06-25T11:44:03+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار بازدید از ساختمان شعبه http://semnanc60.mihanblog.com/post/2936 <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></strong></font></p><p style="text-align: justify; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><strong><span lang="FA" style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>امروز مورخ <span style="color: rgb(112, 48, 160);">1399/4/5</span>دیده بان محترم آقای <span style="color: rgb(0, 176, 80);">علی مجدیان </span>به همراه ایجنت محترم آقای <span style="color: rgb(0, 176, 80);">رضا ربیعی </span>و چندی از مرزبانان&nbsp;&nbsp;از ساختمان جدید شعبه سمنان بازدید کردند</span></strong><span lang="FA" style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8.5pt;'> .</span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/4_5/IMG_1033%20%28Copy%29.JPG"></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 250%;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' dir="LTR"><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p> text/html 2020-06-25T08:27:41+01:00 semnanc60.mihanblog.com امیرحسین کرامتی کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2935 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 30px; font-size: 12px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><font color="#ff0000">چهاردهمین</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">جلسه از دوره</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">چهلم</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: red; line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی سمنان با دستور جلسه</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">آداب معاشرت ،ادب و بی ادبی،تعادل و بی تعادلی</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">با استادی</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">کمک راهنمای محترم آقا محمدجواد</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(146, 208, 80); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و نگهبانی مسافر</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">محمدعلی</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(146, 208, 80); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و‌ دبیری&nbsp; مسافر</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="color: rgb(146, 208, 80); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">حسن</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">در روز پنج‌شنبه مورخۀ&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">1399/04/05&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">رأس ساعت</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(0, 176, 240); line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR">17:00&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 33.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">آغاز بکار نمود</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/5/IMG_0985%20%28Copy%29.JPG"></span></div> text/html 2020-06-24T08:20:55+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار گل رهایی http://semnanc60.mihanblog.com/post/2934 <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"><b><span lang="FA" style='line-height: 300%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>به نام قدرت مطلق الله</span></b></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><b><span lang="FA" style='line-height: 300%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'><b><span lang="FA" style='line-height: 300%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt;'>امروز <span style="color: rgb(112, 48, 160);">1399/4/4</span>مسافر <span style="color: red;">مجتبی</span> و مسافر <span style="color: red;">ابرهیم</span> ره جوی کمک راهنمای محترم <span style="color: rgb(228, 108, 10); mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-style-textfill-fill-color: #E46C0A; mso-style-textfill-fill-themecolor: accent6; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">آقای فرزاد </span>گل رهایی خود را از <span style="color: rgb(0, 176, 80);">استاد امین و جناب مهندس </span>دریافت نمودند. همچنین مسافر ابراهیم نشان <span style="color: rgb(0, 176, 240);">ویلیام وایت </span>خود را از جناب <span style="color: rgb(0, 176, 80);">مهندس دژاکام </span>دریافت نمود .به این دو عزیز و راهنمایشان تبریک می گوییم.</span></b></span></b></font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <img class="image-preview" style="width: 580px;" src="https://up.c60.ir/repository/75620/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/99_4_4/IMG-20200624-WA0003%20%28Copy%29.jpg"></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 300%;" dir="RTL"><br></p> text/html 2020-06-23T09:14:44+01:00 semnanc60.mihanblog.com مجتبی سگار کارگاه آموزشی خصوصی نمایندگی سمنان http://semnanc60.mihanblog.com/post/2933 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:250%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهاردهم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از دوره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 240); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهلم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره۶۰ نمایندگی سمنان به</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">استادی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> مسافر علی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">احسان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاظم&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دستور جلسه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آداب معاشرت ،ادب و بی ادبی،تعادل و بی تعادلی </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روز سه‌شنبه مورخ</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1399/04/03</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ساعت 17 آغاز بکار نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/75620/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/4/3/IMG_0975%20%28Copy%29.JPG"></p>